Bosdamvijver – klaverbladvijver – Puyenbroek – Wachtebeke

 

Het domein heeft twee vijvers (klaverbladvijver en Bosdamvijver) die een goed bestand aan o.a. blankvoorn, ruisvoorn, karper en brasem herbergen.

Hengelen is toegelaten op voorwaarde dat je in het bezit bent van een visverlof van het Vlaamse Gewest én een vergunning van het provinciaal domein Puyenbroeck.

Lengte 198m. Breedte 40 tot 58 meter tot het eiland. Diepte tot 3 meter.
Oevers: meestal natuurlijke oevers, hier en daar verstevigt.
Er is een heel mooi karper bestand aanwezig, met vissen van 15 tot 20kg.

Alle algemeen voorkomende vissoorten.
De vijver heeft een goed bestand aan blankvoorn, ruisvoorn, karper en brasem.

Vergunning Hengelen is toegelaten met een visverlof van het Vlaamse Gewest én een vergunning van het provinciaal domein Puyenbroeck.
Deze laatste is te verkrijgen bij het bezoekerscentrum van het domein
(tel.: 09/ 342 42 32).
Er is een Provinciaal domein Reglement m.b.t. het vissen in domein Puyenbroeck.
Dit kan verkregen worden in het bezoekerscentrum of via de site.

Of download hier het aanvraagformulier : http://www.puyenbroeck.be/sites/default/files/u6/aanvraag-hengelvergunning-nieuw_0.pdf

De vergunning kan enkel verkregen worden via het bezoekerscentrum van het domein Puyenbroeck, parking 1 , Puyenbrug 1a, 9185 Wachtebeke  tijdens de openingsuren (weekdagen 9-17 uur, weekend- en vakantiedagen 10 – 18 uur). De vergunning wordt pas afgeleverd na afgifte van een volledig ingevuld aanvraagformulier en na betaling van de som van € 15,00. Betaling van de vergunning kan contant of met bankcontact gebeuren in het bezoekerscentrum van het domein.

Reglement
m.b.t. het hengelen
in het provinciaal domein
Puyenbroeck
te Wachtebeke.

Artikel 1: inleiding
§1 Dit reglement beoogt het duurzaam beheer en de duurzame ontwikkeling van alle (vis)waters
gelegen in het provinciaal domein Puyenbroeck. Tevens heeft het tot doel het hengelen weidelijker en
aantrekkelijker te maken.
§2 Meer bepaald is dit reglement van toepassing op de Klaverbladvijver, Bosdamvijver, Zuidlede
binnen de grenzen van het domein, Pompvijver, Slingervijver, vijver van het molenmuseum en alle
andere waterpartijen en verbindingssloten op het grondgebied van het domein.
§3 In het bijzonder gaat de aandacht uit naar de bescherming van kwetsbare roofvis- en
karperbestanden.
Artikel 2: hengelen – toepassingsgebied
§1 Hengelen is toegestaan op Klaverbladvijver en Bosdamvijver mits tezelfdertijd voldaan wordt aan
volgende voorwaarden : in het bezit zijn van het passende visverlof van het Vlaamse gewest en een
bijzondere vergunning van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen – provinciaal domein Puyenbroeck.
Het visverlof van het Vlaamse gewest dient aangekocht te worden bij het postkantoor of via de site
www.visverlof.be, de vergunning van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is, na het invullen van het
aanvraagformulier, tegen betaling te verkrijgen in het bezoekerscentrum van het domein. Voor het
hengelen op de Zuidlede is enkel een visverlof van het Vlaamse Gewest vereist.
§2 Op het hengelen in voornoemde vijvers en in de Zuidlede is het (nieuwe) besluit van de Vlaamse
regering van 1 februari 2013, publicatie B.S. 5 maart 2013, tot uitvoering van de wet van 1 juli 1954 op
de riviervisserij integraal van toepassing. Inbreuken op deze wetgeving kunnen gestraft worden met
de in de wetgeving op de riviervisserij voorziene straffen.
§3 Bovendien zijn op Klaverbladvijver en Bosdamvijver een aantal strengere maatregelen van
toepassing. Deze maatregelen beogen de bescherming en duurzame ontwikkeling van de visstand en
de bevordering van het weidelijk hengelen. Inbreuk op de bijzondere reglementering van het
provinciaal domein Puyenbroeck geeft direct aanleiding tot het intrekken van de bijzondere
vergunning, waardoor hengelen in deze viswaters van het provinciaal domein Puyenbroeck verboden
wordt. Bij een eerste inbreuk volgt een schorsing van drie jaar en bij een volgende inbreuk de
definitieve uitsluiting tot het hengelen in deze waters van het provinciaal domein Puyenbroeck.
§4 Alle andere waters (dan de Klaverbladvijver, Bosdamvijver en Zuidlede) binnen het provinciaal
domein Puyenbroeck zijn niet opengesteld als viswater. Hengelen op deze waters is enkel toegestaan
in het kader van door het provinciebestuur georganiseerde hengelinitiaties, activiteiten, demonstraties,
e.d.m.
§5 De hierna volgende regels zijn op alle waters van het provinciaal domein Puyenbroeck, waar
hengelen toegestaan is, van toepassing, behalve op de Zuidlede waar enkel de wetgeving op de
riviervisserij geldt.
Artikel 3 hengelen – algemene regels
§1 De hengelaars krijgen uitzonderlijk toegang tot het domein buiten de normale openingsuren, i.c.
vanaf twee uur voor de wettelijke zonsopgang tot 2 uur na de wettelijke zonsondergang. Alle
hengelaars dienen hiervoor uitsluitend van de zuidoostelijke toegang van parking 1 gebruik te maken.
Aan het oude wachterslokaal hangt een bus waar de vangstregistratieformulieren dienen
gedeponeerd te worden. Mededelingen voor de hengelaars worden eveneens op deze locatie
aangeplakt.
§2 Alle gevangen vis, met inbegrip van paling en roofvis, ongeacht de maat en/of de toestand waarin
die verkeert, dient direct in het water waarin de vis gevangen werd, teruggezet te worden.
§3 Het gebruik van leefnetten, bewaarzakken, e.d.m. is, behoudens hierna vermelde uitzondering,
verboden. Enkel voor het tijdelijk bewaren van karper is een nylon bewaarzak toegelaten mits naleving
van de modaliteiten vermeld onder het desbetreffende artikel.
§4 Hengelen op de daartoe bestemde waters is toegelaten volgens de wettelijke bepalingen, nl. van 2
uur vóór de wettelijke zonsopgang tot 2 uur na de wettelijke zonsondergang. In uitzondering op de
visserijreglementering is peuren enkel binnen voormelde tijdsperiode toegelaten.
§5 Hengelen is algemeen verboden van 15 april tot 1 juni, daarnaast gelden verder andere specifieke
beperkingen die in dit reglement opgenomen zijn. Nachtvissen en wadend vissen zijn niet toegestaan.
§6 Hengelen op de roeivijver van de klaverbladvijver is in functie van het toeristisch seizoen verboden
van paaszaterdag (indien paaszaterdag voor 1 april valt) of 1 april (indien paaszaterdag na 1 april valt)
tot 1 oktober. In de periode dat het toegelaten is deze vijver te bevissen, mag de aanlegsteiger nooit
als visplaats gebruikt worden.
§7 Mits het bezit van het passende visverlof van het Vlaamse gewest en betaling van het huurgeld
wordt bootvissen op de klaverbladvijver toegestaan, maar enkel in functie van vliegvissen en dit
gedurende de zaterdagen van de laatste twee weken van oktober en hierop volgend alle zaterdagen
van november, december, januari en februari. Enkel huurboten van het provinciaal domein
Puyenbroeck mogen hiervoor gebruikt worden, dit van 9.00 uur tot 18.00 uur. Zwemvesten zijn
verplicht. Enkel roeien wordt toegestaan, dus geen (elektrische) motoren. Bovendien is het niet
toegelaten slepend of trollend te vissen. Bootvissers dienen ten alle tijde aandacht te hebben voor hun
medevissers (en omgekeerd) en er zorg voor te dragen deze niet te hinderen.
§8 Hengelwedstrijden zijn slechts toegelaten mits schriftelijke vergunning van het provinciebestuur en
betaling van een vergoeding per hengelaar. De schriftelijke vergunning bepaalt de modaliteiten
waaronder deze wedstrijden mogen plaatsvinden.
§10 Het gebruik van kunstmatig gekleurd voer en (lok)aas is niet toegestaan. Iedere hengelaar dient
het voeren zo beperkt mogelijk te houden.
§11 Elke hengelaar dient zich milieubewust en natuurvriendelijk te gedragen. Flora en fauna dienen
altijd gerespecteerd te worden. Het is ten strengste verboden vuilnis onder welke vorm dan ook op de
oever achter te laten of in het water te werpen. Vuilnis binnen een straal van 15 m van de
hengelplaats dient op voorhand door de hengelaar opgeruimd te worden, zoniet wordt dit geacht van
de hengelaar zelf te zijn. Het is verboden hinder of overlast te veroorzaken.
§12 Het is verboden te vissen met drijvend aas zoals brood, dit om te voorkomen dat (water)vogels
het aas kunnen grijpen. Drijvend kunstaas, zoals pluggen en kunstvliegen, is daarentegen wel
toegestaan.
§13 Oevers en taluds mogen niet beschadigd worden. Tevens geldt het verbod hengelsportplaatsen
uit te graven, te verstevigen of uit te bouwen op welke manier dan ook.
§14 Aangezien lood een schadelijk product is wordt geadviseerd lood zo beperkt mogelijk te
gebruiken en verlies ervan zoveel mogelijk tegen te gaan.
Artikel 4: hengelen op roofvis
§1 Gericht hengelen op alle roofvis (snoek, snoekbaars en baars) is enkel toegestaan in de twee
laatste weekends van oktober en de weekends van november, december, januari en februari.
Hengelen op roofvis is nooit toegelaten gedurende de overige dagen.
§2 Ter bescherming van de roofvisstand is het gebruik van weerhaakloze haken of platgeknepen
weerhaken verplicht, dit om onnodige beschadigingen te voorkomen. Verder wordt ten zeerste
aanbevolen gebruik te maken van stalen onderlijnen, sterke hoofdlijnen en spelden en steeds
onthaakmaterieel in de vorm van lange onthaak- en kniptangen bij zich te hebben.
§3 Bij het roofvissen wordt nog enkel kunstaasvissen en vliegvissen toegestaan om onnodige
mortaliteit te voorkomen. Het vissen met levende en dode aasvissen is derhalve verboden.
§4 Gevangen roofvis dient met de zo grootst mogelijke zorg behandeld, onthaakt en direct teruggezet
te worden. Indien foto’s genomen worden, dient de tijd ervoor zo kort mogelijk gehouden te worden.
Artikel 5: hengelen op karper
§1 Het is ten strengste verboden gebruik te maken van enigerlei montage of techniek waarbij na breuk
van de hoofdlijn het bestaan van de vis in gevaar gebracht wordt. Het gebruik van een voorslag is
verboden.
§2 Het gebruik van telegeleide boten is enkel toegelaten op de Klaverbladvijver.
§3 De tijdsduur voor het behandelen en bewaren van karper moet tot een absoluut minimum beperkt
worden. Volgende voorwaarden zijn van toepassing:
iedere karpervisser dient in het bezit te zijn van een onthakingsmat. Alle handelingen op het
droge (onthaken, meten, wegen, fotograferen) dienen op of boven deze mat te gebeuren.
iedere karpervisser dient in het bezit te zijn van een speciale nylonzak als hij de vangst tijdelijk
wil bijhouden. Geen ander type zak of net mag voor dit doel worden gebruikt. Elke bewaarzak
mag slechts één karper bevatten.
iedere karpervisser dient in het bezit te zijn van een ruime en stevige nylon weegzak. Geen
ander type zak of net mag voor dit doel worden gebruikt. Het bewaren van een karper in een
bewaarzak dient zo diep mogelijk te gebeuren. De karper mag de kant of de stenen in de
oeverzone niet raken.
het transport van een karper van of naar de waterkant gebeurt steeds met behulp van de
onthakingsmat waarbij erop gelet wordt dat de karper zonder gevaar voor afglijden
getransporteerd wordt.
bij het transport van de onthakingsmat naar het water moet iedere karper in een bewaarzak of
een weegzak gehouden worden.
alle materialen waarmee een karper in aanraking komt moeten vooraf nat gemaakt worden.
het landingsnet dient groot genoeg te zijn.
Artikel 6: vistechnische wijzigingen
§1 Op voorstel van de directie van het domein en na advies van de provinciale visserijcommissie,
kunnen de vistechnische bepalingen bij beslissing van de deputatie gewijzigd worden.
Artikel 7: vangstregistratie
§1 Om een beeld te krijgen van de aanwezige visstand en een efficiënt beheer mogelijk te maken is
iedere hengelaar verplicht op het einde van elke visdag, d.m.v. aanwezige formulieren, alle vangsten
te registreren. Formulieren dienen in de daartoe voorziene bussen gedeponeerd te worden.
Artikel 8: vergoeding
§1 Om te mogen hengelen in de Klaverbladvijver en de Bosdamvijver dient elke hengelaar in het bezit
te zijn van een bijzondere vergunning van het provinciaal domein Puyenbroeck.
§2 Het tarief voor deze vergunning bedraagt 15 euro per jaar, ongeacht het tijdstip waarop deze
vergunning aangevraagd werd. Kinderen, jonger dan 14 jaar, vergezeld van hun vader, moeder of
voogd, die een bijzondere hengelvergunning bezitten, mogen gratis en zonder vergunning van het
provinciaal domein Puyenbroeck met één hengel vissen.
§3 Voor hengelwedstrijden georganiseerd door externen en voorafgaand schriftelijk toegestaan door
het provinciebestuur, is een tarief van 3 euro per deelnemer verschuldigd.
§4 Voor éénmalige hengelinitiaties, vorming, edm, georganiseerd door erkende hengelfederaties of
clubs en voorafgaand goedgekeurd door het provinciebestuur, is geen vergoeding verschuldigd.
§5 Op voorstel van de directie van het domein kunnen de reglementaire vergoedingen, bij beslissing
van de deputatie, jaarlijks aangepast worden.
Artikel 9: controle
§1 Voor de controle op de wetgeving op de riviervisserij zijn o.a. de technici van de dienst Bos en
Groen, de politie en de hiertoe beëdigde wachters (bijzondere veldwachters) van het provinciaal
domein Puyenbroeck bevoegd. De bijzondere veldwachters van het provinciaal domein Puyenbroeck
controleren de naleving van de interne reglementering en maken bij elke overtreding verslag op
waarna tot passende en voorziene maatregelen kan besloten worden.
Artikel 10: sancties
§1 Naast de sancties voorzien in de visserijwetgeving, geeft een inbreuk op dit reglement naargelang
het geval aanleiding tot schorsing of definitieve uitsluiting van het vissen in het provinciaal domein
Puyenbroeck zonder enig recht op terugvordering van bedrag van de vergunning of
schadevergoeding.
Artikel 11: inwerkingtreding
§1 Dit reglement treedt in werking vanaf 1 juli 2013. Het vigerende reglement van 1 juni 2003 wordt op
datum van de inwerkingtreding van het nieuwe reglement opgeheven.

Deze diashow vereist JavaScript.

Schrijf een beoordeling

Klik om een beoordeling te geven

Door een account te maken, gaat u akkoord met onze Algemene voorwaarden en ons Privacybeleid

Translate »