ALGEMENE VOORWAARDEN

KARPERVIJVERS.BE ALGEMENE VOORWAARDEN

GELIEVE DEZE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN, WAAR ONDER MEER ONS PRIVACYBELEID ONDER VALT, TE LEZEN, AANGEZIEN HET EEN JURIDISCH BINDENDE OVEREENKOMST BETREFT TUSSEN U EN ONS.

Dank u voor het bezoeken van www.karpervijvers.be (de “Website”) die geëxploiteerd wordt door Company (“Karpervijvers”, “we”, “wij”, of “ons/onze”)! We hopen dat u onze Website  informatief en aangenaam vindt. Gelieve deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen, want als u onze Website gebruikt, onze software en/of Inhoud (zoals hierin bepaald) die beschikbaar is op of via onze Website gebruikt, downloadt of installeert (of probeert om een van deze dingen te doen), betekent dit dat u ermee akkoord gaat dat u gebonden bent en zult voldoen aan deze Gebruiksvoorwaarden, die tevens ons Privacybeleid omvatten, en als we verwijzen naar onze Algemene Gebruiksvoorwaarden, doelen we hiermee ook op ons Privacybeleid.

Inhoud en Auteursrechten, Handelsmerk en Aanverwante Kwesties

De inhoud, inclusief de informatie, tekst en grafieken en alle andere materialen op de Website of kenmerken en functies die we beschikbaar maken op onze Website (collectief de “Inhoud” genoemd) zijn uitsluitend bestemd voor uw persoonlijke informatieve doeleinden. We geven u toestemming om één kopie van de Inhoud enkel voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik te bekijken of downloaden. U mag een auteursrecht- of andere kennisgeving die we op Inhoud plaatsen niet verwijderen of wijzigen. Wij of onze licentiegevers zijn eigenaar van de Inhoud en de Inhoud wordt beschermd door auteursrecht, merkenrecht en andere wet- en regelgeving van de Verenigde Staten en van andere landen. U kunt Inhoud niet gebruiken op een manier die niet uitdrukkelijk is toegestaan door deze Algemene Voorwaarden, en als u dat toch doet, wordt uw recht op het gebruik van de Inhoud automatisch beëindigd. De Inhoud en de Website in het algemeen, kunnen zonder kennisgeving gewijzigd of beëindigd worden.

De handelsmerken, namen, slogans, logo’s, karakters en dienstmerken (gezamenlijk “Handelsmerken” genoemd) die worden weergegeven op onze Website, zijn onze eigendom of zijn aan ons in licentie gegeven. Niets op onze Website mag beschouwd worden als het toekennen van een licentie of recht om een Handelsmerk op onze Website te gebruiken. Uw gebruik/misbruik van de Handelsmerken die worden weergegeven op onze Website, uitgezonderd indien voorzien in deze Algemene Voorwaarden, is strikt verboden.

Karpervijvers zal zijn intellectuele eigendomsrechten agressief afdwingen in de ruimste zin van de wet, met inbegrip van strafrechtelijke vervolging. Alle rechten die hier niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.

Gebruikersinzendingen

De Persoonsgegevens die u via de Website indient, zijn onderworpen aan het Privacybeleid. Als we de term “Persoonsgegevens” gebruiken, bedoelen we informatie zoals uw initialen, naam, tweede naam en achternaam, straatnaam, gemeente, postcode, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht en andere informatie waarmee iemand u zou kunnen identificeren of contacteren. U gaat ermee akkoord dat u geen berichten of inhoud zal versturen, uploaden of doorgeven, die in strijd zijn/is met de rechten van enige partij of die deze Gebruiksvoorwaarden schenden. Door het indienen of op andere wijze uitwisselen van berichten of inhoud, begrijpt u dat alle informatie, gegevens, tekst, software, muziek, geluid, foto’s, afbeeldingen, video’s, berichten, tags of andere materialen (“Gebruikersinhoud”), ongeacht of deze openbaar werden gepubliceerd of privé werden verzonden, de exclusieve verantwoordelijkheid zijn van de persoon van wie deze gebruikersinhoud afkomstig is, en u stemt ermee in dat dergelijke Gebruikersinhoud niet beschouwd of behandeld zal worden als vertrouwelijk en (i) u erkent en begrijpt dat anderen dergelijke Gebruikersinhoud kunnen zien, lezen, gebruiken of opnieuw verzenden, (ii) u verklaart en garandeert uitdrukkelijk dat u de eigenaar bent van deze Gebruikersinhoud of alle nodige rechten en licenties heeft met betrekking tot dergelijke Gebruikersinhoud en (iii) dat Wij dus een royalty-vrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, onbeperkte wereldwijde niet-exclusieve licentie heeft om dergelijke Gebruikersinhoud te gebruiken, reproduceren, er afgeleide werken van te creëren, te wijzigen, publiceren, bewerken, vertalen, aan te passen, te veranderen, verdelen, over te brengen, uit te zenden, uit te voeren en weer te geven in gelijk welke media of medium, of in gelijk welke vorm, formaat of forum dat nu of hierna ontwikkeld is. Karpervijvers kan zijn rechten via meerdere sublicentie-niveaus in sublicentie geven. Karpervijvers heeft echter geen verplichting om de Gebruikersinhoud te gebruiken.

Doorlinken / Links van Derde Partijen op Onze Website

Onze Website kan links naar andere websites bevatten. Karpervijvers zal geen reclame of inhoud van derde partijen of de inhoud op websites van derde partijen aanbevelen, beheren, controleren of steunen, en zal niet verantwoordelijk zijn voor de gebruiksvoorwaarden of het privacybeleid van deze websites of voor hoe ze uw informatie verwerken. Uw gebruik van Websites van derde partijen is op eigen risico. Houd hier rekening mee wanneer u doorklikt naar andere websites.

Over het algemeen heeft Karpervijvers geen bezwaren tegen links naar onze Website op Websites van derden. U moet echter de volgende regels naleven:

 • Tenzij we een schriftelijke overeenkomst met u hebben, mag u geen gebruik maken van onze Handelsmerken in of met uw links, behalve dat u naar onze Website mag verwijzen door gebruik te maken van de volledige tekstnaam van onze Website.
 • Presenteer de link naar onze Website niet op een manier die suggereert dan Karpervijvers of onze Website een verband of verwantschap heeft met uw website, of de informatie, producten of diensten op uw website steunt, sponsort of aanbeveelt, tenzij u een schriftelijke overeenkomst met Karpervijvers heeft om dit te doen;
 • Link alleen naar de startpagina van onze Website; en
 • Doe het volgende niet zonder de schriftelijke toestemming van Karpervijvers: (a) enige inhoud van onze Website opnemen in uw website (bv. door in-lining of framing); of (b) gebruik maken van onze Handelsmerken of woorden of codes die onze Website identificeren in een “metatag” of andere informatie gebruikt door zoekmachines of andere informatie-zoekinstrumenten voor het identificeren en selecteren van Websites.

Karpervijvers zal links op een obscene, aanstootgevende, godslasterlijke, lasterlijke, onwettige website of een website die een negatieve invloed zou kunnen hebben op de naam, reputatie en goodwill van Karpervijvers en de producten van het bedrijf niet tolereren. Karpervijvers behoudt zich het recht voor om te allen tijde en om gelijk welke reden de toestemming om door te linken te annuleren.

Beperking van aansprakelijkheid

Het gebruik van de Website is op eigen risico en wordt “zoals hij is” aangeboden. Overdrachten via het Internet en communicatienetwerken hebben wij niet onder onze controle en kunnen nooit volledig veilig zijn. Daarom kunnen en zullen we niet aansprakelijk zijn voor vertragingen, storingen, onderbrekingen, compromitteren of corruptie van gegevens of andere informatie die wordt verzonden in het kader van het gebruik van de Website, waaronder informatie die u ons of onze Website aanbiedt.

VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, WIJZEN KARPERVIJVERS EN DE WEBSITE ALLE UITDRUKKELIJKE EN IMPLICIETE, WETTELIJKE EN ANDERE GARANTIES AF, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, HOEDANIGHEID, NIET-INBREUK EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

In geen geval zullen wij, de website, onze licentiegevers, leveranciers en aanbieders van inhoud aansprakelijk zijn voor schade, inclusief, zonder beperking, directe, indirecte, incidentele of gevolgschade, bijzondere, voorbeeldige en bijzondere schade of schade als gevolg van verloren gegevens of onderbreking van de bedrijfsvoering, ongeacht de vorderingswijze of de grondslag van de claim, hetzij op basis van garantie, contract, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid of enige andere wettelijke basis, en ongeacht of een partij op de hoogte werd gebracht van de kans op schade. Als Karpervijvers, om welke reden dan ook, aansprakelijk bevonden wordt, zal onze totale aansprakelijkheid jegens u of (een) andere partij of partijen die vorderen met, onder of via u beperkt zijn tot 1.000 €, niettegenstaande enige vordering dat dergelijke oplossing niet voldoet aan het wezenlijke doel ervan. Geen claim of vordering die voortvloeit uit of betrekking heeft op de Website, Inhoud of op een andere manier hieronder valt, kan meer dan één (1) jaar na de datum waarop de claim of oorzaak is ontstaan, worden ingesteld.

Sommige rechtsgebieden verbieden de verklaring van afstand van bepaalde soorten schade of aansprakelijkheid, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, met betrekking tot consumentenovereenkomsten. Desalniettemin moeten uitsluitingen, beperkingen en verklaringen van afstand in deze Gebruiksvoorwaarden altijd zo worden uitgelegd dat hun betekenis voor zover wettelijk toegestaan optimaal benut kan worden. U moet uw eigen juridische adviseur raadplegen als u wilt vaststellen welke wet- en regelgeving op u van toepassing is.

Schadeloosstellingen

U gaat ermee akkoord om Karpervijvers, zijn medewerkers, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers en leveranciers te vrijwaren van en tegen alle claims, vorderingen of verzoeken, verplichtingen en regelingen, inclusief, zonder beperking, redelijke wettelijke en boekhoudkundige kosten, (vermoedelijk) voortvloeiend uit uw schending van deze Algemene Voorwaarden.

Algemeen

Karpervijvers gevestigd in Diepenbeek, België, geeft geen garantie dat de Website of enige Inhoud of Gebruikersinhoud geschikt is of kan worden doorgegeven, gebruikt of geïnstalleerd buiten de België. Toegang kan illegaal zijn voor bepaalde personen of in sommige landen. Als u de Website van buiten de België opent, doet u dit op eigen risico en dient u de wetten van uw rechtsgebied na te leven.

Alle bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden die aanwezig moeten zijn om hun betekenis kracht te geven, zullen de beëindiging, afloop of opzegging van deze Gebruiksvoorwaarden overleven.

Toepasselijke wetgeving; Interpretatie en Wijziging

U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord en onderwerpt zich aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Koophandel, te Tongeren, om te beslissen over en een oplossing te zoeken voor enig geschil met Karpervijvers, zijn gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, werknemers, contractanten, medewerkers, directeuren, telecommunicatie-providers en aanbieders van inhoud, of op enige andere wijze die verband houdt met de Website, met inbegrip van Inhoud of Gebruikersinhoud. U DOET HIERBIJ ONHERROEPELIJK AFSTAND VAN UW RECHT OP EEN JURY-RECHTSZAAK OF OM TE STELLEN DAT DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL EEN ONGESCHIKT FORUM IS OM CLAIMS EN GESCHILLEN TE BEHANDELEN.

Op deze Gebruiksvoorwaarden is het materieel recht van België van toepassing, en er kan geen aanspraak worden gedaan op het principe van conflicterende wetgeving Als een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig bevonden wordt door een bevoegde rechterlijke instantie, zal de ongeldigheid van deze bepaling geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, die volledig van kracht zullen blijven. Geen verklaring van afstand van een van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden zal beschouwd worden als een verdere of blijvende afstand van een dergelijke voorwaarde of bepaling of een andere voorwaarde of bepaling. We kunnen deze Gebruiksvoorwaarden, inclusief ons Privacybeleid, te allen tijde wijzigen en hoewel we in regel minstens 30 dagen vóór de ingangsdatum van enige belangrijke wijziging trachten te informeren, zal de wijziging – zelfs indien we niet van tevoren informeren – van kracht zijn wanneer we de verandering op onze Website publiceren. Wij dringen er daarom op aan dat u de informatie regelmatig opnieuw doorleest, zodat u op de hoogte bent van de Algemene Voorwaarden die op u van toepassing zijn.

Schendingen van auteursrechten

Karpervijvers respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u gelooft dat uw werk zodanig werd gekopieerd dat er sprake is van een inbreuk op de auteursrechten, gelieve dan de Copyright Agent van Karpervijversde onderstaande informatie te bezorgen in de vorm van een “Melding van Vermeende Schendingen.” Het is Karpervijvers beleid om te reageren op Meldingen van Vermeende Schendingen, en ons beleid is bedoeld om het indienen van Meldingen van Vermeende Schendingen zo eenvoudig mogelijk te maken en tegelijkertijd het aantal ontvangen Meldingen dat frauduleus of moeilijk te begrijpen of controleren is te verminderen. Als u bezorgd bent over de verwijdering van of geblokkeerde toegang tot uw inhoud, gelieve dan de Copyright Agent van Karpervijvers op de hoogte te brengen met een schriftelijke kennisgeving, zoals hieronder weergegeven in de vorm van een “Tegenkennisgeving”. De onderstaande formulieren zijn in overeenstemming met de United States Digital Millennium Copyright Act (waarvan de tekst kan worden geraadpleegd op de Website van de U.S. Copyright Office op www.copyright.gov).

KENNISGEVING VAN VERMEENDE SCHENDING VAN AUTEURSRECHTEN DMCA

Als u een claim of inbreuk op auteursrechten wilt melden, gelieve dan elke claim te onderbouwen door de geregistreerde Copyright Agent een Kennisgeving van Geclaimde Schending te sturen naar het onderstaande e-mail- of postadres:

Bart Van Besien

Lawyer

Bart@finnian.be

U kan ons altijd bellen, maar dit vormt geen geldige Kennisgeving aan ons. Om doeltreffend te worden beschouwd, moet een Melding van Vermeende Schendingen schriftelijk worden ingediend en onder meer de volgende informatie bevatten:

(a) Fysieke of elektronische handtekening van de eigenaar, of een persoon die bevoegd is om te handelen namens de eigenaar, van een auteursrecht waarvan beweerd wordt dat het geschonden is.

(b) Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde materiaal waarvan beweerd wordt dat het geschonden is.

(c) Identificatie van het materiaal waarvan beweerd wordt dat het een inbreuk maakt of onderdeel uitmaakt van inbreuksmakende handelingen, dat verwijderd moet worden of waar de toegang toe beëindigd moet worden.

(d) Informatie die redelijkerwijs voldoende is opdat Karpervijvers het materiaal dat inbreuksmakend is of onderdeel uitmaakt van inbreuksmakende handelingen kan vinden.

(e) Informatie die redelijkerwijs voldoende is om Karpervijvers de mogelijkheid te bieden om contact met u op te nemen, zoals een fysiek adres, een e-mailadres en een telefoonnummer.

(f) Een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover u klaagt, niet door de auteursrechthebbende, zijn agent of de wet geautoriseerd is.

(g) Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving nauwkeurig is en dat u, op straffe van meineed, bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarvan beweerd wordt dat het geschonden wordt.

DMCA TEGENKENNISGEVING

Als u ervoor kiest om ons een Tegenkennisgeving te sturen, gelieve dan een e-mail of brief te sturen naar de geregistreerde Copyright Agent van Karpervijvers op het onderstaande e-mail- of postadres:

Bart Van Besien

Lawyer

Bart@finnian.be

U kan ons altijd bellen, maar dit vormt geen geldige Tegen kennisgeving aan ons. Om als geldig beschouwd te worden, moet een Tegen kennisgeving schriftelijk worden ingediend en de volgende informatie bevatten:

(a) Fysieke of elektronische handtekening van de gebruiker of een persoon die bevoegd is om op te treden namens de gebruiker.

(b) Identificatie van het materiaal dat is verwijderd of waartoe de toegang is beëindigd en de locatie waarop het materiaal verscheen voordat het werd verwijderd of de toegang ertoe werd beëindigd.

(c) Een verklaring op straffe van meineed dat de gebruiker te goeder trouw meent dat het materiaal werd verwijderd of gedeactiveerd ten gevolge van een fout of foute identificatie van het materiaal dat moet worden verwijderd of gedeactiveerd.

(d) De gebruikersnaam, het adres en telefoonnummer en een verklaring dat de gebruiker akkoord gaat met de rechtsbevoegdheid Rechtbank van Koophandel, te Tongeren, en dat de gebruiker een betekening accepteert van de persoon die de Melding van Vermeende Schending indiende of van een agent van dergelijke persoon.

Gelieve er rekening mee te houden dat, in het kader van Artikel 512(f) van de Copyright Act, elke persoon die bewust een wezenlijk verkeerde voorstelling geeft dat materiaal of een activiteit werd verwijderd of gedeactiveerd door een fout of verkeerde identificatie, aansprakelijk gesteld kan worden. Houd er ook rekening mee dat wij een beleid handhaven dat voorziet in de beëindiging onder gepaste omstandigheden van gebruikers die herhaaldelijk inbreuk maken.

Volledige Overeenkomst

Deze Gebruiksvoorwaarden, inclusief ons Privacybeleid, vormt de volledige overeenkomst tussen u en Karpervijvers met betrekking tot de Website en heeft prioriteit boven alle andere voorwaarden, voorstellingen, beloftes of besprekingen. Alleen Karpervijvers is bevoegd om in te stemmen met wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden, en om bindend te zijn en te worden beschouwd, moeten alle wijzigingen schriftelijk gemaakt worden en worden uitgevoerd door Karpervijvers.

Vragen of opmerkingen over deze Website, inclusief meldingen van niet-werkende links, moeten worden ingediend via ons “Contact”-formulier.

KARPERVIJVERS KAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN HERZIEN DOOR DEZE PUBLICATIES BIJ TE WERKEN

Advertentie :

Translate:

Boilie recepten

Zoek leuke bestemmingen

Abonneer je !!!

Voer je e-mailadres in om je in te schrijven op deze site en e-mailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.

Altijd weer om te vissen

______
juni 15th 2021, dinsdag
°
   ___
 • TEMPERATURE
  ° | °
 • HUMIDITY
  %
 • WIND
  m/s
 • CLOUDINESS
  %
 • SUNRISE
 • SUNSET
 • WO 16
  ° | °
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • DO 17
  ° | °
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • VR 18
  ° | °
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • ZA 19
  ° | °
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • ZO 20
  ° | °
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • MA 21
  ° | °
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
Powered by Dark Sky

I want to find the weather for in .

Translate »